ျမန္မာဖူးလ္ဘရိုက္

ပညာသင္ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ားအသင္း

Myanmar Fulbright Alumni Association

ေနာက္ခံသမုိင္းက်ဥ္း

၂၀၀၇ ခုႏွစ္မွစ၍ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသို႔ ဖူးလ္ဘရိုက္ ( Fullbright) ပညာသင္ဆုျဖင့္ ႏွစ္စဥ္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ပညာသင္ေက်ာင္းသားမ်ား၊ ပညာရပ္ဆိုင္ရာမ်ားကို သြားေရာက္ေလ့လာ ဆည္းပူးခဲ့ၾကသည္။ ႏွစ္ႏွစ္ သို႔မဟုတ္ တစ္ႏွစ္ၾကာ သက္ဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္မ်ား ေလ့လာဆည္းပူးျပီးေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လာခဲ့ၾကသည္။

ထိုသို႔ျပန္ေရာက္လာေသာ ဖူးလ္ဘရိုက္ (Myanmar Fulbright Alumni Association ( MFAA ) ပညာသင္ေက်ာင္သားေဟာင္းမ်ားသည္ အခ်င္းခ်င္း မၾကာခဏ ေတြ႔ဆုံျဖစ္ကာ အေေၾကာင္းအရာမ်ိဳးစံုကို ေဆြးေႏြးအျမင္ဖလွယ္ျဖစ္ခဲ႔ၾကသည္။ထိုေတြ႔ဆံုမႈမ်ား ၊ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွတဆင့္ ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔ျဖစ္လိုသည့္ ရည္ရႊယ္ခ်က္မ်ားကို ပူးေပါင္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္ဖို႔ အသင္းတစ္သင္းဖြဲ႔ရန္ စိတ္ကူးခဲ႔ၾကသည္။ ထိုစိတ္ကူးကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ျဖစ္ခဲ႔သည္က မွတ္မွတ္ရရ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ (၃၁) ရက္ညျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဖူးလ္ဘရို္က္ ပညာသင္ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ားအသင္း (Myanmar Fulbright Alumni Association – MFAA) ကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ဆန္း ၊ ဇန္န၀ါရီ (၁) ရက္ေန႔တြင္ စတင္ေမြးဖြားသည္ဟုု ဆိုရေပမည္။

အသင္း၏ သင္းဖြဲ႔စည္းမ်ဥ္းမ်ား ေရးဆြဲျခင္း ၊ အသင္း အမွတ္တံဆိပ္ ဒီဇိုင္းေရြးခ်ယ္ျခင္းတို႔ကို ၾကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးျပီး အတည္ျပဳခဲၾကသည္။ အသင္းကို စတင္ဖြဲ႔စည္းရန္ အရွိန္ယူဆဲ ကာလမွာပင္ အသင္းအဖြဲ႔႔သားမ်ား စုစည္းကာ ပရဟိတေဆာင္ရြက္ျခင္း ၊ အလွဴဒါနျပဳျခင္း ၊ လႊတ္ေတာ္ေလ့လာေရးခရီးမ်ားသြားျခင္း ၊ ေဒသႏၱရေလ့လာေရးခရီးသြားျခင္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႏွစ္တစ္ရာျပည့္ပြဲ တက္ေရာက္ျခင္းတုိ႔ကို ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ထို႔အျပင္ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ပြဲမ်ားကိုလည္း တက္ေရာက္ခဲ႔ျကသည္။ သံတမန္မ်ားႏွင့္လည္းအခါအားေလ်ာ္စြာ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ႔ၾကသည္။

MFAA ယာယီဦးေဆာင္အဖြဲ႔ကို ေက်ာင္းသားေဟာင္း (၁၅) ဦးျဖင့္ ဖြ႔ဲစည္းျပီး အသင္း၏ ပထမဆံုးအၾကိမ္ သင္းလံုးကြ်တ္အစည္းအေဝးကို က်င္းပႏိုင္ရန္အတြက္ ျပင္ဆင္ခဲ့သည္။ ထိုအစည္းအေဝးတြင္ အသင္းအမႈေဆာင္အဖြဲ႔ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ႏိုင္ရန္ ဖူးလ္ဘရိုက္ ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ားအား ဖိတ္ေခၚျပီး လိုအပ္သည့္တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ MFAA အသင္းအဖြဲ႔ စည္းမ်ဥ္းကို ေျပာင္းလဲလာသည့္အခ်ိန္ကာလႏွင့္ ကိုက္ညီေအာင္ ျပင္ဆင္ခဲ့ျပီး အသင္းအမႈေဆာင္အဖြဲ႔ ( Executive Council of MFAA ) အား အဖြဲ႔ဝင္ (၅) ဦးျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းရန္ သေဘာတူခဲ့သည္။

MFAA အလုပ္အမႈ႔ေဆာင္အဖြဲ႔ကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားပါသည္။

၁။ ဥကၠဌ

၂။ ဒုတိယဥကၠဌ

၃။ အတြင္းေရးမွဴး – ၁

၄။ အတြင္းေရးမွဴး – ၂

၅။ ဘ႑ာေရးမွဴး


ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္

ျမန္မာဖူးလ္ဘရိုက္ပညာသင္ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ားအဖြဲ႔သည္ လြတ္လပ္ဖြံ႔ျဖိဳး တိုးတက္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ရာတြင္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အသိပညာဖြံ႔ျဖိဳးတိုုးတက္ေရးကို ေရွးရႈေမွ်ာ္မွန္းသည္။

ပန္းတုိင္

ျမန္မာဖူးလ္ဘရိုက္ပညာသင္ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ားအဖြဲ႔သည္ ဖူးလ္ဘရိုက္ပညာသင္ဆုအစီအစဥ္မွ သင္ၾကား ေလ့လာခဲ့ရေသာ အတတ္ပညာမ်ားကို မွ်ေဝေပးျခင္းျဖင့္ ပညာရွင္အသိုင္းအဝန္း ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ဦးတည္သည္။


ရည္ရြယ္ခ်က္

ျမန္မာဖူးလ္ဘရိုက္ ပညာသင္ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ားအဖြဲ႔သည္ မိမိတို႔သင္ၾကားလာခဲ့ေသာ ပညာမ်ားကို အသံုးခ်၍ မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္မ်ား၏ ပညာေရးခရီးလမ္းတြင္ တတ္အားသေရြ႕ ကူညီေပးရန္ ရည္ရြယ္သည္။

ဖူးလ္ဘရိုက္ပညာသင္ဆု

ဖူးလ္ဘရိုက္ပညာသင္ဆုသည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအစိုးရမွ တရားဝင္ ေထာက္ပံ့ထားေသာ ႏိုင္ငံတကာ ပညာေရးဖလွယ္မႈဆိုင္ရာ ထိပ္တန္းအစီအစဥ္တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ျပည္သူမ်ားအၾကား နားလည္မႈ တိုးျမွင့္ရန္ ရည္ရြယ္သည္။

ဖူးလ္ဘရိုက္ပညာသင္ဆုကို အာကန္ေဆာျပည္နယ္ အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ ကြယ္လြန္သူ ဆီနိတ္တာ J William Fulbright ၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ၁၉၄၆ တြင္လက္မွတ္ေရးထိုး ဥပေဒ ျပဌာန္းခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငသည္ ဖူးလ္ဘရိုက္ပညာသင္ဆု အစီအစဥ္တြင္ ၁၉၄၇ မွ စတင္ပါဝင္ခဲ့သည္။ ၁၉၈၈ခု ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေခတၱရပ္ဆိုင္းခဲ့ျပီး ၂၀၀၇ တြင္ျပန္လည္ စတင္ခဲ့သည္။


MFAA အဖြဲ႔၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ား

  • ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေလ့လာေရးခရီး (၂၀၁၄)
  • ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ႏွစ္ (၁၀၀)ျပည့္ပြဲေတာ္ခရီး (၂၀၁၅)
  • ေကာလင္း ေရေဘးအလွဴ (၂၀၁၅)
  • ဖူးလ္ဘရိုက္ခရီး ဒိုင္ယာရီစာအုပ္ထုတ္ေဝျခင္း (ပထမအၾကိမ္ ၂၀၁၆၊ ဒုတိယအၾကိမ္ ၂၀၁၇)