ျမန္မာနုိင္ငံသားမ်ားအတြက္အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း အမ်ိဳးမိ်ဳးရိွရာ ဤေနရာတြင္ အလုပ္ေခၚစာမ်ားအား စုစည္းေဖာ္ျပထားပါသည္။

 

NoJob TitleJob DescriptionDate PostedView
1Software Accountant Accounting Software အေတြ႔အႀကံဳ ရိွရမည္။ -Accounting Software Training ရရိွမည္။ -Corporate Tax Training ရရိွမည္။October 26th, 2018View Details
2 Lecturer(Lcci.Btec.Business)new business school set up international business programmes.Pearson model. Looking for lecturers.October 26th, 2017View Details