ဖူးလ္ဘရိုက္ခရီး ဒိုင္ယာရီ (ဒုတိယအၾကိမ္)

Friday, May 18th, 2018

ဖူးလ္ဘရိုက္ခရီး ဒိုင္ယာရီ စာအုပ္က အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကို ဖူးလ္ဘရိုက္ ပညာသင္ဆုနဲ႔ သြားေရာက္ ပညာသင္ၾကားခဲ့ၾကတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံက ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြမွ မိမိတို႔ ေတြ ့ၾကဳံ၊ ရင္ဆိုင္ ျဖတ္သန္းခဲ့ရတဲ့ အျဖစ္အပ်က္ေတြကို အနာဂတ္ မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြ အတြက္ အေထာက္ကူျပဳေစလိုတဲ့ ဆႏၵနဲ႔ မွ်ေ၀ထားတဲ့ လက္ရာေလးေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ လက္ရာေလးေတြက စာဖတ္သူေတြကို ရသမ်ိဳးစုံ၊ သင္ခန္းစာမ်ိဳးစံု ....


ဖူးလ္ဘရိုက္ခရီး ဒိုင္ယာရီ (ပထမအၾကိမ္)

Friday, May 18th, 2018

ဖူးလ္ဘရိုက္ခရီး ဒိုင္ယာရီ စာအုပ္က အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကို ဖူးလ္ဘရိုက္ ပညာသင္ဆုနဲ႔ သြားေရာက္ ပညာသင္ၾကားခဲ့ၾကတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံက ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြမွ မိမိတို႔ ေတြ ့ၾကဳံ၊ ရင္ဆိုင္ ျဖတ္သန္းခဲ့ရတဲ့ အျဖစ္အပ်က္ေတြကို အနာဂတ္ မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြ အတြက္ အေထာက္ကူျပဳေစလိုတဲ့ ဆႏၵနဲ႔ မွ်ေ၀ထားတဲ့ လက္ရာေလးေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ လက္ရာေလးေတြက စာဖတ္သူေတြကို ရသမ်ိဳးစုံ၊ သင္ခန္းစာမ်ိဳးစံု ....