နိုင္ငံတကာတြင္ ျမန္မာေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ပညာသင္ဆုအမ်ိဳးမ်ိဳးရိွပါသည္။ သင္တန္းမ်ားမွစျပီး ဘြဲ ့လြန္အထိ ေလ်ွာက္ထားနိုင္သည့္ ပညာသင္ဆုမ်ားပါဝင္ပါသည္။ ဤေနရာတြင္ ျမန္မာေက်ာင္းသားမ်ား ေလ်ွာက္ထားနိုင္သည့္ နိုင္ငံတကာ မွပညာသင္ဆုမ်ားအေၾကာင္းကို စုစည္းေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။


Korea Government Scholarship

The National Institute for International Education (NIIED) under the Ministry of Education, Science and Technology of the Republic of Korea ....

Japanese Governement Scholarship

Ministry of Education, Culture, Sports, Science, and Technology of Japan (MEXT) offers scholarships to international students who wish to study ....

ASEAN scholarship for Myanmar

The ASEAN Scholarships for Myanmar is tenable for 4 years leading to the award of the Singapore-Cambridge General Certificate of ....

Prospect Burma

For nearly 30 years Prospect Burma has supported talented students from Myanmar, who have gone on to make large contributions ....

Open Society Foundations Scholarship

The Open Society Scholarship Programs support individuals passionate about improving their knowledge and their ability to advance positive social change ....

New Zealand Aid Programme Myanmar Scholarships

Brief description: The New Zealand-ASEAN Scholar Awards are scholarships for international students from Southeast Asian countries who wants to pursue ....

Australia Awards Scholarships

Australia Awards support champions for reform and development from both government and civil society and focus on areas of importance ....

Chevening Scholarship

Applications for 2018/2019 Chevening Scholarships are closed. They will reopen in August 2018 for opportunities to study in the UK ....

Fulbright Scholarships

Scholarship programs are sponsored by the United States Department of State’s Bureau of Education and Cultural Affairs and include programs ....